HOOLEKOGU LIIKMED 2023/2024

Mooste Mõisakooli hoolekogu koosseis:

Signe Aarla                I kooliastme vanemate esindaja
Annika Jakunin          I kooliastme vanemate esindaja
Kadri Pärli                  I kooliastme vanemate esindaja
Aliis Udras                  II kooliastme vanemate esindaja (aseesimees)
Tiina Troškin              II kooliastme vanemate esindaja
Liilia Raik                    III kooliastme vanemate esindaja (esimees)
Nils-Naatan Kaivo      III kooliastme vanemate esindaja
Helian Bleive             õppenõukogu esindaja
Eliise Roosen            õpilasesinduse esindaja
Ülo Needo                  Põlva Vallavolikogu esindaja

Hoolekogu ühine meiliaadress on hoolekogu@mooste.edu.ee

Hoolekogu tööplaan 2023/2024 õ. a.  

Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste ja vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Tegevused kooliaasta alguses.
1. Kooliaasta algusega seotud küsimuste arutelu.
2. Tutvumine kooliruumidega.
3. Kokkuvõtete tegemine varasema perioodi tegevustest.

Läbivad tegevused.
1. Põlva valla haridusreformi teemade arutlemisel osalemine
2. Kooli tegevust reguleerivate dokumentide arutelus osalemine ja/või arvamuse avaldamine.
3. Õppe- ja kasvatustöö korraldusega seotud küsimuste arutelu ja ettepanekute tegemine.
4. Osalemine kooli arengukava täitmise hindamisel ning ettepanekute kogumine.

Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad:
24. jaanuaril 2024 kel 18.00
10. aprillil 2024 kell 18.00
12. juunil 2024 kell 18.00
28. august 2024 kell 18.00