HOOLEKOGU LIIKMED 2022/2023

Mooste Mõisakooli hoolekogu koosseis:

Signe Aarla                I kooliastme vanemate esindaja
Tähti Tobreluts          I kooliastme vanemate esindaja
Aliis Udras                  I kooliastme vanemate esindaja
Liilia Raik                    II kooliastme vanemate esindaja (aseesimees)
Tiina Troškin              II kooliastme vanemate esindaja
Raul Omel                  III kooliastme vanemate esindaja  (esimees)
Nils-Naatan Kaivo     III kooliastme vanemate esindaja
Helian Bleive             õppenõukogu esindaja
Eliise Roosen             õpilasesinduse esindaja
Ülo Needo                 Põlva Vallavolikogu esindaja

Hoolekogu ühine meiliaadress on hoolekogu@mooste.edu.ee

Hoolekogu tööplaan 2022/2023. õa 

Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste ja vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Tegevused kooliaasta alguses.
1. Kooliaasta algusega seotud küsimuste arutelu.
2. Tutvumine kooliruumidega.
3. Kokkuvõtete tegemine varasema perioodi tegevustest.

Läbivad tegevused.
1. Kooli tegevust reguleerivate dokumentide arutelu ja arvamuse avaldamine.
2. Õppe- ja kasvatustöö korraldusega seotud küsimuste arutelu ja ettepanekute tegemine.
3. Osalemine kooli arengukava täitmise hindamisel ning ettepanekute kogumine.

Tegevused enne uue kooliaasta algust.
1. Hoolekogu töö parandamiseks ettepanekute kogumine.
2. Uue õppeaasta tööplaani arutelu.

Otsustati: tegevuskava heaks kiita.

Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad:
10. jaanuaril 2023 kel 18.00
11. aprillil 2023 kell 18.00
6. juunil 2023 kell 18.00
12. septembril 2023 kell 18.00